Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

Syftet med en sådan behandling är att kunna kontakta dig och matcha dig för ändamål som rör rekryterings- och bemanningserbjudanden.

Vi har fått dina uppgifter från tillfället då du registrerade dig på vår webbplats eller annan kontakt vi haft med dig.

Det kan då röra sig om e-postkorrespondens, fysisk träff på mässor alternativt intervjuer. Det finns inget lagstadgat krav på att du lämnar dessa uppgifter till oss men vi behöver dom för att kunna ingå ett avtal med dig.

För att kunna ingå ett avtal kommer vi att behöva ditt personnummer. Detta är inget som är nödvändigt i första skedet men kommer att bli det om vi ska betala lön, arbetsgivaravgifter och andra lagstadgade ersättningar till dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt eget samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Dina uppgifter kommer att sparas under din tid som kandidat eller konsult hos oss samt i ytterligare 1 år efter din senaste kontakt med oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Skatteverket, Försäkringskassan samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter utanför Sverige.

Personuppgiftsansvarig är Qriteria AB 559179-8029.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@qriteria.se.

Du når vårt dataskyddsombud på info@qriteria.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Uppdaterad 2018-11-27

Qriteria AB